Algemene voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

Colourful Talents – Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN
1.1 Opdrachtnemer: Colourful Talents die diensten aanbiedt op het gebied van coaching en training of aanverwante onder toepassing van de algemene voorwaarden. Is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Colourful Talents onder registratienummer: 61288802

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Colourful Talents heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Colourful Talents zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Colourful Talents

1.3 Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een trajetc op het gebied van coaching, training of aanverwante diensten.
1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Colourful Talents diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Colourful Talents kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, als zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging óf in de, door de opdrachtgever/coachee voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.
1.6 Training: training, trainingstraject, seminar, workshop of coaching of een andere bijeenkomst die als doel heeft het overbrengen en/of vergroten van kennis, inzichten en/of vaardigheden.
1.7 Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever. 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen Kies puur van binnenuit en opdrachtgever/coachee, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Colourful Talents, waarbij derden betrokken worden.
2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.4 Colourful Talents behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
2.5 Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts als deze door Colourful Talents schriftelijk zijn bevestigd.
2.6. Door met Colourful Talents een overeenkomst aan te gaan doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van (eventueel) door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend deze voorwaarden van Kies puur van binnenuit van toepassing zijn. 

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Een overeenkomst kan zowel een traject als losse/diensten/verrichtingen betreffen.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door Colourful Talents is ontvangen en geaccepteerd en/of de deelname per e-mail is bevestigd.
3.3 Wanneer opdrachtgever zich rechtstreeks via de website of mondeling voor een training, coaching traject of andere dienst aanmeldt, komt de overeenkomst tot stand door de online aanmelding en/of de mondelinge overeenkomst.
3.4 Offertes van Colourful Talents zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Colourful Talents is verstrekt. Mocht na de totstandkoming van een overeenkomst nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan Opdrachtgever ter kennis komen dan zal hij deze onverwijld aan Kies puur van binnenuit verstrekken. 

3.5 Colourful Talents heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. 

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT
4.1 Als een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever zal Colourful Talents de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Als dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan. 

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING
5.1 Colourful Talents zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Colourful Talents niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/ of coachee gestelde doel. 

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
6.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Colourful Talents overeengekomen dienstverlening. Als het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en/ of opdrachtbevestiging aan Colourful Talents verschuldigd.
6.2 Als een deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Kies puur van binnenuit. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Colourful Talents nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Colourful Talents daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Colourful Talents op zijn/ haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/ of internetaansluiting.
6.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Colourful Talents. 

ARTIKEL 7. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN
7.1 In de offerte van Colourful Talents staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Colourful Talents voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
7.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. En exclusief reis- en verblijfkosten, accommodatie kosten en cateringkosten, tenzij anders vermeld. 

ARTIKEL 8. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN
8.1 De opdrachtsom wordt door Colourful Talents steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Colourful Talents kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
8.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur. Colourful Talents is niet verplicht opdrachtgever opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden. Toegang tot eventueel trainingsmateriaal wordt pas verstrekt na betaling.
8.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Colourful Talents over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Colourful Talents worden opgeschort, dit zonder dat Colourful Talents daardoor jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Colourful Talents in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
8.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Colourful talents of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van één of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Colourful talents te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
8.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Colourful Talents gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
8.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Colourful Talents plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Colourful Talents gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is. 

ARTIKEL 9. ANNULERINGSVOORWAARDEN
9.1 Als de opdracht, om redenen die niet aan Colourful Talents toe te rekenen zijn, door de opdrachtgever/coachee niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan geldt dat als er binnen 24 uur wordt geannuleerd, de volledige opdrachtsom is verschuldigd.
9.2 Als een deelnemer door persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid is om aan een training deel te nemen waarop opdrachtgever heeft ingeschreven, is opdrachtgever gerechtigd een andere deelnemer naar zijn keuze aan de training te laten deelnemen, mits de vervangende deelnemer uiterlijk twee weken voor de training wordt aangemeld bij Colourful Talents. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd.
9.3 Als onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende inschrijvingen, overtekening of ziekte van een trainer en ook andere gevallen van overmacht aan de zijde van Colourful Talents daartoe aanleiding geven, is Colourful Talents gerechtigd de training op te schorten en/of te annuleren zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van de door opdrachtgever gemaakte kosten. Colourful Talents is in geval van overmacht gerechtigd om de inschrijfgelden te restitueren. 

ARTIKEL 10. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
10.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven. 10.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook. 

ARTIKEL 11. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.
11.2 Als de opdrachtgever/coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft opdrachtgever/ coachee geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar oordeel van Colourful Talents, anders rechtvaardigen.
11.3 Colourful Talents mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Colourful Talents houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging. 

ARTIKEL 12. ONTBINDING
12.1 Onverminderd de aan Colourful Talents verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Colourful Talents een overeenkomst, zonder dat een rechterlijke tussenkomst en/of enige ingebrekestelling zal zijn vereist, als ontbonden beschouwen indien de opdrachtgever met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen in verzuim is geraakt, de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of diens faillissement wordt aangevraagd of in het geval dat de opdrachtgever zijn onderneming heeft geliquideerd. 

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 Colourful Talents is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke aan opdrachtgever en/ of aan de coachee is ontstaan door of namens Colourful Talents geleverde zaken of diensten.

13.2 Colourful Talents is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten. Op Colourful Talents rust een inspanningsverplichting (zie ook artikel 5), nooit een resultaatverplichting. Colourful Talents zal er alles aan doen om de best mogelijke diensten te verlenen.
13.3 Opdrachtgever/coachee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan. Zowel tijdens de tijd die opdrachtgever/coachee en Colourful Talents gezamenlijk doorbrengen als daarna.
13.4 Colourful Talents aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever/coachee aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld door Kies puur van binnenuit. 

13.5 De aansprakelijkheid van Colourful Talents is beperkt tot de factuurwaarde van de dienst, althans dat gedeelte van de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM/ AUTEURSRECHT
14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/ of gebruikt door Colourful Talents voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Colourful Talents. Op alle door Colourful Talents ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Colourful Talents is deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte training- materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING
15.1 Colourful Talents is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever /coachee bekend is geworden. Colourful Talents houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar binnenuit is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever /coachee zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. 

ARTIKEL 16. GESCHILLEN EN KLACHTEN
16.1 Indien opdrachtgever/coachee een klacht heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Colourful Talents

16.2 Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever/coachee zal Colourful Talents zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting, waarbij de partijen trachten dit geschil op minnelijke wijze op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. 

16.3 Colourful talents verplicht zich om binnen vier weken op een klacht te reageren en bericht over de termijn waarop uitsluitsel gegeven kan worden. Wanneer in verband met nader onderzoek naar het geschil of de klacht nodig is, wordt de opdrachtgever/coachee hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven. Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
16.4 Als het geschil of de klacht niet door genoemde procedure wordt opgelost, dan kan het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

ARTIKEL 17. BIJZONDERE BEPALINGEN
17.1 Colourful Talents behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop / training die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop / training verstoren of belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Colourful talents.
17.2 Op alle afspraken en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.